Strona wykorzystuje pliki cookies.

Niniejsza strona internetowa pełni wyłącznie funkcję informacyjną i nie stanowi porady prawnej ani wyjaśnienia, o którym mowa w art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie, nadto nie stanowi reklamy ani oferty, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Notariusz Marta Szafrańska

Notariusz Marta Szafrańska - Poznań - Kancelaria notarialna

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo, z notariatem związaną od stycznia 2010 roku. W latach 2010-2012 odbywałam aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Poznaniu, pracując w jednej z większych Kancelarii w mieście. Egzamin notarialny złożyłam we wrześniu 2012 roku. Następnie w latach 2013-2016 kontynuowałam pracę jako asesor notarialny, zastępując notariusza w dokonywaniu czynności notarialnych i zdobywając doświadczenie niezbędne w zawodzie.

Biuro notarialne w centrum miasta

Od grudnia 2017 roku jako notariusz prowadzę Kancelarię Notarialną w centrum Poznania przy ulicy Wierzbowej 5/2 na Starym Mieście, niedaleko Garbar i Rataj, w której oferuję usługi notarialne.

Proponowane usługi są zgodne z listą czynności notarialnych wymienionych w ustawie Prawo o notariacie, zgodnie z którą notariusz:

 1. sporządza akty notarialne,
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 5. sporządza poświadczenia,
 6. spisuje protokoły,
 7. sporządza protesty weksli i czeków,
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Godziny otwarcia

Biuro urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy przed złożeniem wizyty. Spotkanie może zostać umówione również poza godzinami urzędowania kancelarii.

Opinie - https://goo.gl/maps/hc21xyQTpRrd2o6t8