Strona wykorzystuje pliki cookies.

Niniejsza strona internetowa pełni wyłącznie funkcję informacyjną i nie stanowi porady prawnej ani wyjaśnienia, o którym mowa w art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie, nadto nie stanowi reklamy ani oferty, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Notariusz Marta Szafrańska

Opłaty

Notariuszowi za sporządzenie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie.

W zależności od dokonywanej czynności notarialnej może pojawić się obowiązek zapłaty przez Klientów, poza wynagrodzeniem notariusza, także podatków i opłat, wówczas notariusz pobiera: - opłatę sądową, - podatek od czynności cywilnoprawnych,  - podatek od spadków darowizn.

Notariusz w sporządzanym dokumencie wymienia wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i opłat sądowych powołując podstawę prawną ich pobrania.

W celu ustalenia wysokości opłat związanych z planowaną czynnością notarialną wskazany jest kontakt z Kancelarią, która udzieli bezpłatnej informacji.

Wynagrodzenie notariusza
(zwane taksą notarialną)

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Wynagrodzenie notariusza podlega powiększeniu o należny podatek od towarów i usług (VAT) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, według obowiązującej w dniu dokonywania czynności notarialnej stawki, która aktualnie wynosi 23%.

Rodzaje stawek taksy notarialnej netto

 1. stawka zależna od wartości przedmiotu czynności notarialnej:
  1. stawka podstawowa,
  2. 1/2 stawki podstawowej,
  3. 1/4 stawki podstawowej,
  4. 1/10 stawki podstawowej,
 2. stawka stała (kwotowa).

Podane niżej stawki taksy stanowią maksymalne wynagrodzenie notariusza, które Klient może ustalić z notariuszem indywidualnie w oparciu o rodzaj planowanej usługi notarialnej, przewidywany nakład pracy i wartość przedmiotu czynności.

STAWKA PODSTAWOWA

do 3000 zł 100 zł
powyżej 3000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

1/2 STAWKI PODSTAWOWEJ nalicza się za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu
 2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej
 3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny
 5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka)
 7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222, z 2015 r. poz. 201 oraz z 2017 r. poz. 1442 i 1596)
 8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową
 10. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 11. ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o taksie
 12. przebieg licytacji lub przetargu
 13. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej
 14. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 oraz z 2017 r. poz. 1529)
  1. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn
  2. umowę deweloperską
 15. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej
 16. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566)
 17. umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej
 18. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

1/4 STAWKI PODSTAWOWEJ nalicza się za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą
 2. losowanie nagrody
 3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym

1/10 STAWKI PODSTAWOWEJ nalicza się za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce
 2. oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

STAWKA STAŁA (KWOTOWA)

Maksymalna stawka za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

umowę majątkową małżeńską 400 zł
testament 50 zł
testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku 150 zł
testament zawierający zapis windykacyjny 200 zł
odwołanie testamentu 30 zł
zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić 60 zł
zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 80 zł
pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności 100 zł
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł

ZGROMADZENIA SPÓŁEK

Maksymalna stawka wynosi:

 1. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł
 2. za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę podstawową, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego
 3. za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1100 zł
 4. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego - 500 zł

DZIEDZICZENIE

Maksymalna stawka za sporządzenie:

 1. aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł
 2. aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosi 100 zł
 3. protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł
 4. projektu protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł
 5. protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem maksymalna stawka wynosi 50 zł
 6. protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł
 7. zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30 zł

WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

POŚWIADCZENIA

Maksymalna stawka wynosi:

 1. za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać
  1. na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł
  2. na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł
 2. za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę - 6 zł
 3. za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę - 6 zł


Opłata sądowa

Jeżeli w związku z dokonywaną czynnością powstaje obowiązek zapłaty przez Klienta opłaty sądowej, notariusz zobowiązany jest: - uzależnić sporządzenie aktu notarialnego i złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej od uprzedniego uiszczenia przez Klienta należnej opłaty sądowej, - obliczyć i pobrać od Klienta opłatę sądową, - przekazać pobraną opłatę sądową na rachunek właściwego sądu rejonowego.

Wysokość opłaty sądowej od wniosku o wpis w księdze wieczystej regulują art. 42-48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

Art. 42 Wpis w księdze wieczystej

 1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.
 3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Art. 43 Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

 1. własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
 2. własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
 3. praw osobistych i roszczeń;
 4. zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Art. 44 Połączenie; odłączenie nieruchomości

 1. Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o:
  1. założenie księgi wieczystej;
  2. połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
  3. odłączenie nieruchomości lub jej części;
  4. sprostowanie działu I-O;
  5. wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  6. dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.
 2. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.

Art. 45 Opłata stała

 1. Opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 2. Opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.
 3. Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

Art. 46 Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Art. 47 Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.

Art. 48 Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Podatki

Notariusz pełni funkcję płatnika następujących podatków: - podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych - od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego, - podatku od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn - od dokonanej w formie aktu notarialnego: darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności oraz umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

Jeżeli w związku z dokonywaną czynnością powstaje obowiązek zapłaty przez Klienta podatku, notariusz jako płatnik podatków zobowiązany jest: - uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego zapłacenia przez Klienta podatku, - obliczyć i pobrać od Klienta podatek, - przekazać pobrany podatek na rachunek właściwego organu podatkowego.

Formy płatności u notariusza

Zapłata wszelkich należności związanych z dokonywaną czynnością notarialną następuje niezwłocznie po jej zakończeniu - gotówką w kasie Kancelarii.

Możliwa jest również zapłata należności przelewem - wyłącznie przed dokonaniem czynności - na rachunek bankowy Kancelarii, po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy płatności z notariuszem.