Strona wykorzystuje pliki cookies.

Niniejsza strona internetowa pełni wyłącznie funkcję informacyjną i nie stanowi porady prawnej ani wyjaśnienia, o którym mowa w art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie, nadto nie stanowi reklamy ani oferty, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Notariusz Marta Szafrańska

Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień wykonuje usługi notarialne jako osoba zaufania publicznego.

Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane usługi notarialne.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Usługi notarialne Poznań

Katalog czynności notarialnych

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne, 2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, 3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, 4) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, 5) sporządza poświadczenia, 6) spisuje protokoły, 7) sporządza protesty weksli i czeków, 8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 9) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, 10) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, 11) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej, 12) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Usługi notarialne w praktyce

Do czynności najczęściej sporządzanych w praktyce należą:

- umowy sprzedaży nieruchomości, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali, - umowy darowizny nieruchomości, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali, - umowy ustanowienia odrębnej własności lokali, - oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, - akty ustanowieniem służebności oraz użytkowania, - umowy zamiany, - umowy o dożywocie, - umowy zniesienia współwłasności nieruchomości oraz wspólności spółdzielczych własnościowych praw do lokali, - umowy o dział spadku, - akty poświadczenia dziedziczenia, - pełnomocnictwa, - umowy majątkowe małżeńskie, - umowy o podział małżeńskiego majątku wspólnego, - akty, umowy i protokoły spółek, - oświadczenia o poddaniu się egzekucji, - poświadczenia własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach, - poświadczenia zgodności kopii z okazanym oryginałem.

Miejsce dokonywania czynności notarialnych

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w siedzibie kancelarii notarialnej.

Usługa notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Termin dokonania czynności

Przed dokonaniem wyżej wymienionych usług notarialnych należy zasięgnąć w Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności, jej terminu, wymaganych dokumentów oraz przygotowania projektu dokumentu.

Dokumenty

Dokumenty i dane niezbędne do sporządzenia czynności notarialnej należy przedłożyć Kancelarii w oryginałach, kopiach lub skanach (osobiście lub mailowo) przed uzgodnionym terminem spotkania.
Ich wcześniejsza weryfikacja umożliwia sporządzenie projektu dokumentu.


Notarialne poświadczenie kopii dokumentu


Każda sprawa jest indywidualna, w związku z czym po weryfikacji przedłożonych dokumentów, w tym treści księgi wieczystej, może wyniknąć konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów, np. niezbędnych do sprostowania wpisu w księdze wieczystej lub wykazania następstwa prawnego.

W dniu dokonania czynności należy zabrać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz wszystkie wymagane dokumenty w oryginale.