Strona wykorzystuje pliki cookies.

Niniejsza strona internetowa pełni wyłącznie funkcję informacyjną i nie stanowi porady prawnej ani wyjaśnienia, o którym mowa w art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie, nadto nie stanowi reklamy ani oferty, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Notariusz Marta Szafrańska

Warto wiedzieć

Projekt dokumentu

W celu przygotowania przez Kancelarię projektu dokumentu Klient przekazuje Kancelarii (osobiście lub mailem) przed ustalonym terminem dokonania czynności, wszystkie niezbędne informacje i dokumenty - w oryginale, kopii lub skanach, natomiast oryginały dokumentów Klient przedkłada w dniu czynności.

Po sporządzeniu projektu Kancelaria udostępnia go Klientowi, w ustalony z Klientem sposób, najczęściej za pośrednictwem poczty e-mail. Następnie następuje weryfikacja treści projektu i ustalenie jego ostatecznego brzmienia.

Rzetelne przygotowanie projektu przez notariusza i jego weryfikacja przez Klienta zabezpiecza prawa i słuszne interesy stron oraz gwarantuje sprawny przebieg czynności, minimalizując możliwość wystąpienia omyłek.

Formy płatności u notariusza

Wynagrodzenie, podatki i opłaty płatne są gotówką, niezwłocznie po dokonaniu czynności notarialnej.

Istnieje również możliwość uregulowania płatności przelewem bankowym, wyłącznie przed dokonaniem czynności, przy czym wymaga to indywidualnego ustalenia z notariuszem.

Wnioski wieczystoksięgowe

Jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną.

Złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej przez notariusza uważa się za złożenie wniosku przez stronę czynności notarialnej.

Oryginał aktu a wypis aktu

Oryginał aktu notarialnego sporządzany jest w jednym egzemplarzu i przechowywany jest w Kancelarii przez okres dziesięciu lat. Po upływie tego okresu notariusz przekazuje oryginały aktów notarialnych do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii.

Oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania.

Wypis aktu notarialnego posiada moc prawną oryginału i może być wydawany uprawnionym do otrzymania wypisu w dowolnej liczbie.

Uprawnieni do otrzymania wypisu

Wypisy aktu notarialnego wydaje się w dowolnej liczbie stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym.

Za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu okręgowego, wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom.

Notariusz zawiadamia, w przypadkach prawem przewidzianych, uprawnione podmioty, tj. sądy wieczystoksięgowe, urzędy miasta/gminy, starostwa, spółdzielnie mieszkaniowe czy urzędy skarbowe, o dokonanej czynności, przekazując tym podmiotom wypisy.

Opłata za wypis

Sporządzenie przez notariusza wypisu aktu notarialnego jest czynnością notarialną, w związku z czym notariuszowi przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie według obowiązującej stawki, określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, która aktualnie wynosi 6 zł netto za każdą stronę wypisu.

Numeracja wypisu

Numer Repertorium A widniejący na pierwszej stronie wypisu aktu to numer, pod którym został zarejestrowany oryginał aktu notarialnego, natomiast numer wpisany na ostatniej stronie wypisu to numer, pod którym został zarejestrowany wypis aktu.