Strona wykorzystuje pliki cookies.

Niniejsza strona internetowa pełni wyłącznie funkcję informacyjną i nie stanowi porady prawnej ani wyjaśnienia, o którym mowa w art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie, nadto nie stanowi reklamy ani oferty, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Notariusz Marta Szafrańska

Wizyta u notariusza

Sporządzenie aktu notarialnego krok po kroku

 1. 1) każdą czynność notarialną należy poprzedzić kontaktem osobistym, telefonicznym lub mailowym z Kancelarią w celu ustalenia wymaganych dokumentów jakie należy przedstawić w Kancelarii i uzgodnienia kosztów,
 2. 2) po weryfikacji przez notariusza złożonych dokumentów i określeniu nakładu pracy ustalany jest ze stronami termin czynności; ze względu na indywidualny charakter każdej sprawy po wstępnym sprawdzeniu dokumentów standardowo wymaganych do dokonania określonej czynności może okazać się niezbędne przedłożenie dodatkowych dokumentów np. celem sprostowania wpisu w księdze wieczystej,
 3. 3) na podstawie przedłożonych notariuszowi dokumentów, danych stron i informacji Kancelaria sporządza projekt aktu notarialnego, który nastepnie jestudostępniany stronom czynności drogą mailową,
 4. 4) po akceptacji przez strony ustalonej wersji projektu następuje wyznaczone spotkanie w Kancelarii,
 5. 5) w dniu podpisania aktu notarialnego należy zabrać wszystkie wymagane dokumenty w oryginałach oraz ważne dowody tożsamości,
 6. 6) podczas ustalonego spotkania notariusz stwierdza tożsamość stron na podstawie ważnych dowodów tożsamości (dowód osobisty, paszport); nie jest możliwe ustalenie tożsamości na podstawie prawa jazdy,
 7. 7) następnie sprawdzone zostają przedłożone do aktu notarialnego oryginały dokumentów; brak w dniu czynności któregokolwiek dowodu tożsamości czy oryginału niezbędnego dokumentu spowoduje, że akt notarialny nie zostanie podpisany,
 8. 8) po sprawdzeniu dokumentów następuje:
 9. - odczytanie aktu stronom, - upewnienie się przez notariusza, że strony dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu, a akt jest zgodny z ich wolą, - uwzględnienie ewentualnych zmian wniesionych przez strony w trakcie odczytywania aktu, - zaakceptowanie treści aktu przez strony, - podpisanie oryginału aktu notarialnego przez strony, inne osoby biorące udział w czynności i notariusza,
 10. 9) po podpisaniu oryginału aktu zostaje on zarejestrowany i przygotowane zostają wypisy z mocą oryginału,
 11. 10) następuje płatność za czynność,
 12. 11) stronom zostają wydane wypisy z mocą oryginału, co strony potwierdzają kwitując ich odbiór podpisem, natomiast oryginał aktu jest jeden i zawsze zostaje w Kancelarii; po 10 latach trafia do archiwum właściwego sądu,
 13. 12) jeżeli akt notarialny zawiera adnotację o wniosku wieczystoksięgowym, notariusz nie później niż w dniu podpisania aktu, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz przekazuje do sądu wypis aktu wraz z przedłożonymi do aktu oryginałami dokumentów,
 14. 13) dotyczy umowy sprzedaży - dopiero po złożeniu wniosku przez notariusza strona kupująca może złożyć na formularzu wniosek o wpis hipoteki, zabezpieczającej wierzytelności banku wynikające z umowy kredytowej, o ile strona kupująca przy zakupie posiłkuje się kredytem, a wniosek o wpis hipoteki nie jest objęty aktem notarialnym.

Termin czynności

Krótkie czynności, takie jak poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, poświadczenia własnoręczności podpisu, przygotowanie dodatkowego wypisu, itp. sporządzane są w Kancelarii na bieżąco, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Na dokonanie pozostałych czynności należy umówić się wcześniej, w celu ustalenia rodzaju planowanej czynności, niezbędnych dokumentów, wysokości opłat związanych z dokonaniem danej czynności i przygotowania projektu dokumentu.

Ustalając termin czynności należy wziąć pod uwagę, że pozyskanie niektórych niezbędnych do aktu dokumentów, np. geodezyjnych, trwa do 14 dni lub dłużej.

Informacje udzielane w związku z planowanymi w Kancelarii czynnościami notarialnymi są bezpłatne.

Projekt dokumentu

W celu przygotowania przez Kancelarię projektu dokumentu Klient przekazuje Kancelarii (osobiście lub mailem) przed ustalonym terminem dokonania czynności, wszystkie niezbędne informacje i dokumenty - w oryginale, kopii lub skanach, natomiast oryginały dokumentów Klient przedkłada w dniu czynności.

Po sporządzeniu projektu Kancelaria udostępnia go Klientowi, w ustalony z Klientem sposób, najczęściej za pośrednictwem poczty e-mail. Następnie następuje weryfikacja treści projektu i ustalenie jego ostatecznego brzmienia.

Rzetelne przygotowanie projektu przez notariusza i jego weryfikacja przez Klienta zabezpiecza prawa i słuszne interesy stron oraz gwarantuje sprawny przebieg czynności, minimalizując możliwość wystąpienia omyłek.

Formy płatności u notariusza

Wynagrodzenie, podatki i opłaty płatne są gotówką, niezwłocznie po dokonaniu czynności notarialnej.

Istnieje również możliwość uregulowania płatności przelewem bankowym, wyłącznie przed dokonaniem czynności, przy czym wymaga to indywidualnego ustalenia z notariuszem.

Wnioski wieczystoksięgowe

Jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną.

Złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej przez notariusza uważa się za złożenie wniosku przez stronę czynności notarialnej.

Oryginał aktu a wypis aktu

Oryginał aktu notarialnego sporządzany jest w jednym egzemplarzu i przechowywany jest w Kancelarii przez okres dziesięciu lat. Po upływie tego okresu notariusz przekazuje oryginały aktów notarialnych do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii.

Oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania.

Wypis aktu notarialnego posiada moc prawną oryginału i może być wydawany uprawnionym do otrzymania wypisu w dowolnej liczbie.

Uprawnieni do otrzymania wypisu

Wypisy aktu notarialnego wydaje się w dowolnej liczbie stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym.

Za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu okręgowego, wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom.

Notariusz zawiadamia, w przypadkach prawem przewidzianych, uprawnione podmioty, tj. sądy wieczystoksięgowe, urzędy miasta/gminy, starostwa, spółdzielnie mieszkaniowe czy urzędy skarbowe, o dokonanej czynności, przekazując tym podmiotom wypisy.

Opłata za wypis

Sporządzenie przez notariusza wypisu aktu notarialnego jest czynnością notarialną, w związku z czym notariuszowi przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie według obowiązującej stawki, określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, która aktualnie wynosi 6 zł netto za każdą stronę wypisu.

Numeracja wypisu

Numer Repertorium A widniejący na pierwszej stronie wypisu aktu to numer, pod którym został zarejestrowany oryginał aktu notarialnego, natomiast numer wpisany na ostatniej stronie wypisu to numer, pod którym został zarejestrowany wypis aktu.